Klíčová aktivita č. 1 Tvorba metodiky workshopů, příprava výukových materiálů a pilotní ověření workshopů

Na začátku projektu stojí analýza potřeb škol formou dotazníkového šetření a analýza dosavadních výzkumů hodnotové orientace mládeže ve vztahu k minoritám, která vedla k vymezení problémových oblastí, se kterými se na základních a středních školách učitelé setkávají - např. nepřátelství, předsudky, rasismus, xenofobie, antisemitismus, extremismus, homofobie apod.

Následuje vytvoření metodik a studijních podkladů jednotlivých workshopů. Na základě analýzy potřeb a znalosti vhodných didaktických metod jsou připraveny podklady pro realizaci jednotlivých workshopů - osnovy, organizace výuky, vytvoření výukových materiálů, výběr audiovizuálních pomůcek. Zároveň probíhá výběr a proškolení lektorů – studentů Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Samozřejmou součástí projektu je pilotní ověření celé+ho programu na vybrané škole (Gymnázium Lesní čtvrť Zlín) a jeho komplexní evaluace (vstupní a výstupní stav, kontrolní a experimentální skupiny). Případné zjištěné nedostatky a připomínky z pilotního ověřování budou zapracovány do obsahu a formy workshopů.

Klíčová aktivita bude realizována v období březen 2010 - leden 2011

Klíčová aktivita 2 a 3 – Realizace workshopů na vybraných školách

Zapojení škol do projektu probíhá kombinací přímého oslovení a prezentace v tisku. Školy ve vybraných lokalitách budou kontaktovány realizačním týmem s nabídkou realizace workshopů pro třídní kolektivy. Přednostně budou oslovovány školy v lokalitách, ve kterých byl v posledních letech pozorován zvýšený výskyt projevů extrémismu a rasové diskriminace a které zároveň s realizací multikulturní výchovy nemají dlouhodobé zkušenosti (např. učitelé neprošli žádným školením atd.). Vedení vybrané školy bude poté blíže seznámeno s nabídkou projektových aktivit, bude specifikována zakázka na základě místních potřeb a dosavadních zkušeností školy s realizací multikulturní výchovy a se zážitkovou pedagogikou; zakázka bude stvrzena dohodou o spolupráci. Z učitelského sboru bude vybrán koordinátor (nejlépe zodpovědný za naplňování průřezového tématu multikulturní výchova), jehož úkolem bude spolupráce s projektovým týmem v rámci realizace jednotlivých workshopů. V rámci jednotlivých lekcí pak bude s lektory spolupracovat třídní učitel (analýza sociálního klimatu v třídním kolektivu, výchovné problémy) a pedagog - dosavadní realizátor multikulturní výchovy.

Celý program, realizovaný vždy v rámci jednoho třídního kolektivu bude mít pět lekcí, které budou realizovány dvojicí lektorů; jedna lekce bude trvat 90 minut. Osnova workshopů bude dána, nicméně i zde bude možné přihlížet k realitě dané třídy - sociální klima kolektivu totiž výrazně ovlivňuje možnost práce s hodnotovým systémem žáků.

Cílem workshopů nebude prezentace jednotlivých etnik či kultur, které jsou zastoupeny v podobě migrantů na našem území, ale formou zážitkové pedagogiky poukázat na rizika předsudků a xenofobie. Důraz bude kladen na prožitek, který umožňuje empatii a pochopení k odlišnosti - prožitek nepřijetí, netolerance a nekomunikace a naopak prožitek spolupráce a přijetí odlišnosti. Z tohoto důvodu budou workshopy využívat aktivizačních metod výuky - diskuse ve skupině, vyučování ostatních, inscenační metoda a metoda hraní rolí.

Klíčová aktivita bude realizována září 2010 - leden 2013

Klíčová aktivita č. 4 - Poradenství a mentoring pedagogů

Zkušenosti z realizovaných projektů ESF ukazují (např. Inkluzivní škola-JPD3), že akreditované vzdělávání není zdaleka ideální formou pro šíření znalostí a kompetencí mezi učitele základních a středních škol. Mnohem efektivnější je přímá konfrontace odborníka s realitou školy, ve které se učitel pohybuje a naplňuje průřezové téma multikulturní výchova. Navíc jsou patrné velké rozdíly mezi znalostmi a dovednostmi jednotlivých učitelů, kteří mají jednotlivá témata multikulturní výchovy realizovat; tato různorodost znesnadňuje smysluplnou realizaci plošně nabízených kurzů. Jako vhodnější se proto jeví propojení workshopů pro žáky s metodickou podporou pedagogů. Z tohoto důvodu budou poskytovány pedagogům škol, jejichž žáci se budou workshopů účastnit, následující služby:

  • Učitelé obdrží kompletní manuál k provádění jednotlivých aktivit; z hlediska realizátorů budou podporováni k maximální účasti na plánování, realizaci a následném vyhodnocení celého programu tak, aby byli schopni v dalších letech sami realizovat program či jednotlivé workshopy bez podpory, či s malou podporou projektového týmu.
  • Pedagogům bude poskytnuto poradenství, které jim umožní zorientovat se v dostupné nabídce titulů, programů a webových stránek k problematice multikulturality.
  • Školám, na kterých budou realizovány kompletní workshopy, bude nabízen mentoring v rámci další výuky multikulturní výchovy, tedy náslechy hodin nebo celých projektových dnů s multikulturním zaměřením či podtextem. Důraz bude kladen na prevenci kontraproduktivních forem multikulturní výchovy, které se zaměřují na šablonovité popisy cizích etnik a kultur a které ve skutečnosti často jen utužují předsudky, ve kterých vyrůstáme.
    Bude realizována konference zaměřená na využití zážitkové pedagogiky pro realizaci multikulturní výchovy. Proběhne závěrečná evaluace projektu.

Klíčová aktivita bude realizována v období září 2010 - únor 2013, paralelně s realizací workshopů.

Ukádám...