O projektu

Základní údaje

CZ.1.07/1.2.00/14.0024
OP VK 1.2, Individuální projekty – ostatní (MŠMT)

Doba trvání: 3. 3. 2010 - 28. 2. 2013

Udržitelnost projektu: 1. 3. 2013 - 28. 2. 2018

 

Projekt je realizován členy Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboru Kulturní antropologie a jeho studenty.

Nabízíme základním a středním školám realizaci protipředsudkových workshopů se zaměřením na multikulturní výchovu, čímž školám vycházíme vstříc ve věci naplňování tohoto průřezového tématu daného RVP.

 

Nabídka pro školy

Nabízíme pět samostatných, ale tematicky na sebe navazujících workshopů ve verzi jednak pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázii, jednak pro SŠ, resp. gymnázia. Každý workshop je koncipován na devadesát minut. Nabízíme možnost jej realizovat v rámci dvouhodinových vyučovacích bloků nebo v projektových dnech přímo na vaší škole. Doporučujeme, aby se třídní kolektiv účastnil všech pěti workshopů, neboť právě dlouhodobost práce s třídním kolektivem přináší možnost alespoň částečné změny postojů u cílové skupiny na rozdíl od jednorázových aktivit, nicméně je možné realizovat workshopy i samostatně dle vašich požadavků a možností.

V případě zájmu kontaktujte členy projektu.

Vám, jako pedagogům, dále nabízíme:

  • metodickou příručku pro samostatnou realizaci workshopů či jednotlivých aktivit (Metodika pro realizaci multikulturní výchovy formou zážitkové pedagogiky je právě v tisku), včetně audiovizuálních příloh vzniklých v rámci projektu;
  • odborné poradenství, které vám umožní zorientovat se v dostupné nabídce titulů, programů a webových stránek k problematice multikulturality;
  • mentoring v rámci výuky multikulturní výchovy s důrazem na prevenci kontraproduktivních forem multikulturní výchovy, které vychází ze šablonovitého popisu cizích etnik a kultur.

Popis projektu

Hlavním cílem našeho projektu je prevence předsudků a xenofobního způsobu uvažování a posílení tolerance odlišnosti. Nástrojem k dosažení tohoto cíle jsou interaktivní workshopy, ve kterých jsou žáci pod vedením dvojice lektorů směrováni formou zážitkové pedagogiky k pochopení rizik předsudků, xenofobie a rasismu, kdy je naopak prezentován význam soužití a tolerance odlišných sociálních a etnických skupin.

Projekt reaguje na aktuální problémy při předávání obsahů multikulturní výchovy, kdy převažuje využívání skupinových charakteristik, byť většinou pozitivních (pracovitost Vietnamců, muzikálnost Romů), včetně popisu tradičních zvyků a hodnot přiřazovaných jednotlivým kulturám. Tím ovšem dochází paradoxně k utvrzování stereotypního způsobu uvažování o druhých. Dalším problémem je to, že multikulturní výchova je na školách realizována většinou klasickou frontální metodou, kdy jsou podávány informace o jednotlivých kulturách nebo zemích původu cizinců.

Workshopy tohoto projektu jsou oproti tomu realizovány formou zážitkové pedagogiky, která vychází z poznatků moderní pedagogiky, sociální psychologie a využívá přitom některých technik alternativních vyučovacích směrů. Tato didaktická metoda je prostředkem k rozvoji osobnosti, sociální komunikace, sociální inteligence a hodnotového systému dětí a mládeže, o jehož změnu v kladném smyslu slova jde především. Projekt tak vychází vstříc školám nejen v rámci realizace průřezového tématu ŠVP multikulturní výchova, ale také v rámci témat osobnostní a sociální výchova.

Cílem workshopů není prezentace jednotlivých etnik či kultur, které jsou zastoupeny v podobě migrantů na našem území, ale formou zážitkové pedagogiky poukázat na rizika předsudků a xenofobie. Důraz je kladen na prožitek, který umožňuje empatii a pochopení k odlišnosti - prožitek nepřijetí, netolerance a nekomunikace a naopak prožitek spolupráce a přijetí odlišnosti. Z tohoto důvodu jsou workshopech využívány aktivizační metod výuky - diskuse ve skupině, vyučování ostatních, inscenační metoda a metoda hraní rolí.

Zkušenosti z realizovaných projektů ESF ukazují (např. Inkluzivní škola-JPD3), že akreditované vzdělávání není zdaleka ideální formou pro šíření znalostí a kompetencí mezi učitele základních a středních škol. Mnohem efektivnější je přímá konfrontace odborníka s realitou školy, ve které se učitel pohybuje a naplňuje průřezové téma multikulturní výchova. Navíc jsou patrné velké rozdíly mezi znalostmi a dovednostmi jednotlivých učitelů, kteří mají jednotlivá témata multikulturní výchovy realizovat; tato různorodost znesnadňuje smysluplnou realizaci plošně nabízených kurzů. Jako vhodnější se proto jeví propojení workshopů pro žáky s metodickou podporou pedagogů.

Podrobný rozpis klíčových aktivit projektu naleznete zde.

Ukádám...